HONDA

CLICK HERE, for downloading the Test/Repair form (PDF)
or as Word document (DOC)

Ones tested/repaired CDI/TCI/ECU unitsCDI repair
To find your unit, you can use ´CTRL-F´

- Click on the unit for information -

Cup (CI602)
XR America (MN9, CI554)
CBR (MC-5194)
SFX50
C50/C70/C90
SJ50T (GAVH, CI644A)
Dream 50R (NX1, CI772)
MPS-200, OKI Honda-TCI-Unit
CR80 (CF508)
CR85 (CF508A)
CUB 90cc
SV100 (CI776)
CT110 (CF420, KE4)
CA125 Rebel (JC26)
CB125 (CF417C, CU1133)
CG (KCH, AZ071000-2560, QCC56, KGAJ)
CG125 Brazil (CI622)
CH125 ELITE (CF421C)
CR125 (071000-1110)
CR125 (071000-0850, 070000-2030, 070000-2130)
CR125 (071000-2470, KSRA)

CR125 (0710000-1750, KZ4T)
CR125 (070000-1410, KZ4R)
FES125 Pantheon (C1709 8.N181)
MBX125
MTX125 (CF426)
NES125 Dylan (KGF, CI738B)
NSR125 (CI572, KY4)
NSR125 (CI626A)
RS125R (CI662, CI662A)
SH125
VT125 (KGBA ED, N51R)
XL125 VARADERO (KPCA, M51B)
XLR125 (KB9, CF486)
CRF150 (07100-3240, KSEA)
FES150 Pantheon (KFF, CI709A)
SES150 Dylan (KR3, CI-78B)
SES150 Dylan (CI738, 434 24 0505)
XL185 CDI (HON, CI42, 969)
MTX200 (CF426A)
XL200 R (KG1, CI-37B)
CB250 (KBG, CI578B, CI-07, CI-81A, CF322)
CB250 T (1976)
CB250 RS (CF407, CI-07)
CBR250 (KFGA, FT7)
CBX250 (CF431)
CN HELIX (KM1, CF561A)
CH250 SPACY HELIX ELITE (KM1, CF448, CF421C)
CM250 (TIA01-20)
CM250 MC06 (CF417)
CMX250 Rebel (CF578, KR3)
CR250 (071000-1400, KZ3S)
CR250 (071000-1100)
CR250 (Denso, 071000-1570, KZ3T)
CR250R (070000-1931, Denso)
CRF250 (071000-3690, KRNL-A)
CRF250 (071000-3470, KSCJ-A)
CRF250 (38770-KRN-E52)
CRF250x (Denso 0710000-2440, KRNA)
CRM250 (CI575, KAE)
CRM250 MK2 (CI604, PGM Honda, Shindengen)
Dylan250 (KR3N, CI78C)
FES250 foresight (KFGA)
GB250 Clubman (KL8, CI63)
NS250R (KM4, CF457, TV-23A, CF311)
NSR250 PGM-CDI (MC18)
NSR250 PGM-II (KV3, KV3F, CI530A, CI553A, CI580A, CI-605)
NSR250R (KV3, CI530A)
NSR250 PGM-lll
(CI605)
NX250 (CI548A, KW3H, KW3)
RS250 (OKI, NF5, 8407, 7X12)
RS250 PGM-ll (NXAA, CI550E, Shingdengen)
TRX250 R (HA2, CF502)
VT250 (KY6, 131800-0080, TNAF01)
VTR250 (8x11, KV0, 7Y30)
XL250 (CF429B)
XL250SB (6 Volt, CI-03)
XL250 R (KK0, CI-77)
XR250 Baja (KZ9, CI563)
XLR250 (KZ9, CI563)
YP250R X-MAX 250i (MORIC, 1C000, 1C000217Y5119A)
TLM260 (NN1A, CI579)
CRF300X HM (Denso, KSCJ-ED, 071000-3550)
TRX300 (HC5, 3056, Philips Technologies, made in USA)
CB350 (CF512A)
CB350S (CF512A)
TRX350 (HA7, CI545)
XL350 R (KL3, CF459)
BROS 400 NC25 (KWOB, 8Y28)
CB1 400 (NC27) (KAF, 823c, 825c)
CB400A
CB400N (HA01-20)
CB400N (070000-0420)
CB400S (Automaat)
CB400T (TIA01-20, 70000-0261)

CBR400 R (NC29) (MV4, 875E)
CBR400 RR (NC23) (KY1, KY2, KT8)
CBR400RR (MV1, 875E)
CBX400 (TID14-09, MA6)
CM400T (TIA01-20)
CMX400 Rebel (TID14-09)
FT400 (CF421A, TS-01)
GB400 (MK2, CF476B)
NSR400 (CF495, CF494, KM9)
NV400 (131100-3551, AKBZ07)
NV400 (131100-4500, AKBZ46)
VF400 (AKBZ11, AKBZ12, KE7)
VF400 (131100-3640, 131100-3630)
VFR400 NC21 (TNAA02, 131800-0031, 30400-ML0-004)
VFR400 NC24
VFR400 NC30 (MR8, 503D1)
VLX400
VT400 C Shadow
RVF400 R (NC35) (MR8K, 901B)
TRX400 foreman (HM7, 07007, Philips technologies, made in USA)
TRX400 (HM7, 06338)
XR400 R (070000-2650)
CB450 (TIA01-20)
CB450 (ML4, CF512A)
CMX450 REBEL (CF512, MM2)
TRX450ES (38910-HN0-A11, 38910-HN5-A11)
TRX450R (071000-3131, HP1G-K)
CRF450 (Denso, 071000-2810, MENF)
CRF450R (071000-1950)
CRF450R (38770-MEN-E21)
CB500 (MY5A, 821Z)
CR500 (Denso, 070000-1861, 070000-1862, 070000-2150)
CX500 (NEC, MC-5194)
CX500 (TIA02-14)
CX500 (TID12-05, MC7)
FT500 (CF423, AKBZ07, 131100-3551)
GL500 (NEC, MC-5194)
NX500 Dominator (CI554)
VF500C V30 Magna (AKBZ27, 131100-4022)
VT500 (AKBZ07, 131100-3550, MF5)
VT500 (AKBZ46, 131100-4500)
XBR500 (MK4, CI503)
XL500 / XL500R (CF421)
XL500S (6Volt, CI-03)
XR500R (CF429A)
CB550 F/K3 (ABBZ16, 131100-3680)
CB550SC Nighthawk (131100-3540, TID14-15)
CBX550 F/F2 (131100-3541)
CBX550 (TID14-09)
CB600F Hornet (MBZG E, N71R)
CB600F Hornet (MBKZ ED, M71K)
CBF600 SA4 (MERA ED, N71T)
CBF600 (PC38E, MERA ED, M71T)
CBF600SA (38770-MER-R62)
CBR600 (MN4F, 5121 C1, MT6, 512 F1, MN4AC, 511 C1)
CBR600 (EK5C, 977V, MALG, MALA, 972G, 971V, MALA, 971G, MV9AC, MVG9EC, 823K)
CBR600 (823K, 824K, NL3D, W77A)
CBR600 HRC (NL3D, W777A, 9203)
CBR600F (MT6, MN4)
CBR600F4 (MBWA G, W76A, 8Y02)
CBR600FS (38770-MBW-G11, 38770-MBW-D31 38770-MBW-D41, 38770-MBW-F21, 38770-MBW-G71, 38770-MBW-D21)
CBR600FS HRC (38770-NL3-651)
CBR600RR (KEIHIN, 38770-MEE-772,38770-MEE-641, 9759-100993)
CBR600RR (KEIHIN, 38770-MEE-643, 9755-105840)
CBR600RR (KEIHIN, 38770-MEE-641, 9755-100034, 38770-MEE-643, 9755-15840)
CBR600RR (KEIHIN, 38770-MEE-G02, 850-100286)
CBR600RR (KEIHIN, 38770-MFJ-D04, 8640-220420)
CBR600RR HRC KIT (KEIHIN, 38770-N1A-D10, 8867-200019)
CBX600E
FJS600 Silverwing (38770-MCT-691)
NTV600 REVERE (MS9 512E1 9X06)
VLX600 (TNAA04, 131800-0070)
VT600 (MBAA, 011B, 7416)
VT600 C Shadow (MR1, 512A)
XL600 (MK5, MK2, CF476)
XL600 (MG2, CF455)
XLV600 (MG7, CI-36)
XL600V Transalp (MS8, CI558)
XL600V Transalp (MAWA, 981M)
XL600V Transalp (30410-MM9-830)
XLM600 (MK5, CI-87)
XR600 (MM9, CI529)
XR600 MK2 (CF476B)
XR600R (MN1, CF514D)
BROS 650 (MN8A)
CB650 (TID14-15)
CB650SC Import (Nippondenso, 131100-3540, ME5)
CB650SC Nighthawk (AKBZ16, 131100-3680)
CB650Z (RZ03)
CB650 (OKI, MPS200, NEC, MC-5194)
CBX650 (ME5, 131100-3540)
CX650 (OKI, MPS200, NEC, MC-5194)
CX650 Turbo
FX650 VIGOR (MAKG G2, NEBH)
FMX650S (MFCA ED)
GL650 (OKI, MPS200, NEC MC-5194)
GT650 hawk (MN8-U)
NTV650 (MS9, 512E1)
NTV650 (MBLA, 031J)
NTV650 Deauville (MBLF, N81D, MBLJ, M81F)
NTV650GT Hawk (MN8-U, 8921)
NX650 Dominator (CI554A)
SLR650 (MAKG E NE1H 0831)
XL650V HISS (MCAB ED, N81L)
XR650 (070000-2840, QAC 84)
XRV650 (MS8, CI558)
CB700SC Nighthawk (TID14-29)
VF700C (TID12-04)
VF700C (AKBZ, 131100-4490)
VF700C V45 Magna (131100-3260, AKBZ22, 131100-4490, 131100-3940, AKBZ23, 131100-3950
)
VF700 (MNO, 501D1)
VF700 (AKBZ23, AKBZ45)
VF700 (MZ5A US, 803Y)
VF700/VF750 Magna (AKBZ50, 131100-4560)
VF700F Interceptor (131100-3950)
VF700 S V45 Sabre (TID12-04)
VFR700F (ML7, 561B)
VT700 (TID12-1, ME9)
VT700 (TID12-25, MK7)
VT700 (TID12-20, ME9)
VT700C Supermagna (MN0)
XL700V Transalp (38770-MFF-D01, 8681-105346 ED)
CB750 C/F/KZ DOHC (MC-5194)
CB750 F2 (MW3G, 821S)
CB750 FN2 (MW3G, 821S)
CB750KZ
CB750SC Nighthawk (MWA3A, 821J)
CBR750 (MM4, 511B1, RC27)
CBX750 F/F2 (TID14-26, AKBZ25, 131100-4000, TID14-29, MJ1)
RVF750R RC45
VF750 Magna (AKBZ50, 13110-4560)
VF750C V45 Magna (131100-3260, AKBZ22, 131100-4490, 131100-3940, SKBZ23, 131100-3950)
VF750C V45 Magna (MZ5A US, 803Y, TID12-04, MNO, 501D, TID12-11, 131100-4490)
VF750 F RC36 (AKBZ23, 131100-3950, 131100-3940, 131800-0060, MZ7
)
VF750S V45 Sabre (AKBZ44, 131100-4450)
VF750 CH-J (MN0, 501D1)
VF750SC (TID12-04, MBO)
VFR750 RC24 (ML7M, 742)
VFR750 (131800-0060, ML7)
VFR750 (MZ5A, 802Y)
VFR750 (MZ7A, MT4A, MNE-701A)
VFR750F (MZ7A, 7071D)
VT750C Shadow (TID12-11, ME9-209)
VT750C2 Ace (MBAA ED, G11B)
VT750 C4 (MEGA ED, M61Q)
XLV750 R (MG7, CI-36)
XLV750R (MG7, CI-90)
XRV750 Africa Twin (CI600)
XRV750 (981P, MAYA)
PC800 (MR5, MNE-512H, MS9, 512E1)

PC800 (MR5 B)
VFR800 i (38770-MBG-003, 38770-MBG-611, 38770-MBG-D01)
VFR800 VTEC (KEIHIN, 38770-MCW-D02, 38770-MCW-D03)
VT800 (MR6, 501J)
CB900C Custom
CB900 Hornet HISS (Keihin, 38770-MCT-621, 38770-MCZ-621, 38770-MCZ-611)
CBR900RR SC28 & SC33 (MWO, 824T, 821R, 971U, 976U, MBZA)
CBR900RR (MW0 SW, 824 T, MWO EC, 821R, MASG EC, 971U, MASG G, 976U)
CBR900RR SC33 (MASA, 976U, 976N, 971U, 971N)
CBR900RR/929RR Fireblade HISS (SC44) (38770-MCJ, 38770-MBW)
CBR900RRY 929cc HISS (38770-MCJ-611, 38770-MCJ-621, 38770-MCJ-641, 9629-112975, 9629-107011, 9626-109670)
CBR900RR Fireblade SC50 (MASG, MBZA)
CBR954RR (38770-MCJ-D01, 9704-107966, 38770-MCJ-F01)
CBR954RR (38770-MCJ-A01, 9704-102070)
CB1000 Big-One SC30 (MZ1A, 821X)
CB1000 Custom (MM5, 511 A1)
CBF1000 (ABS) (38770-MFA-D03, 8555-116384)
CBR1000F (MS2, 821B MZ2YEL, 971L)
CBR1000RR HISS (KEIHIN, 38770-MFJ-F03, 8641-201111)
CBR1000RR HISS (KEIHIN, 38770-MFL-761, 38770-MFL-644)
CBR1000RR HISS (KEIHIN, 38770-MEL-D01, 38770-MEL-662, 38770-MEL-613, 38770-MEL-643)
CBR1000RR HRC (388770-NL9-000, 38770-MEL-000)
CBX1000 Prolink (MR1, 512A)
CBX1000 (OKI MPS-200, NEC-5194)
GL1000 Goldwing
VT1000 (131100-4790, MB6)
VF1000 Interceptor (TID12-13, MB4)
VF1000 FE (131100-4041)
VTR1000 Firestorm (MBBA ED, CI689, CI734A)
VTR1000 Firestorm (MBBA ED, 001A, 925, 6Y27, MBBA G, 006A)
VTR1000 HISS (MBBL ED, M51D)
VTR1000 SP1 RC15 (KEIHIN, 38770-MCF-641, 38770-NL6-003)

VTR1000 SP2 RC51 (KEIHIN, 38770-MCF-L21, 38770-MCF-651, 38770-MCF-D31, 38770-MCF-771, 38770-MCF-671, 38770-MCF-D61)
VTR1000 Boost-unit TCI-CDI unit (MCF, CI734, 6.5, 291)
XLV1000 Varadero (MBTG, M51C, MBWA G, W76 A, 8Y02)
XLV1000 Varadero (MBTA ED, N15C)
XLV1000 Varadero (38770-MBT-G51, 8460-101085)
CB1100F
CB1100 SF  HISS (KEIHIN, 38770-MCC-611)
CBR1100XX Blackbird (MATG, 976T)
CBR1100 XX Fuel-Inj (38770-MAT-E02, 9607-202118, 38770-MAT-G22, 38770-MAT-G22, 38770-MAT-F22)
CBR1100 XX Fuel-Inj (38770-MAT-E01, 9607-100295 ED)
GL1100 Goldwing (MC-5194)
ST1100 Pan European (MT3, TL113, 801F)
ST1100
Pan European (MT03, 801F)
ST1100 Pan European (MY3, 821T)
VF1100 sabre (TID12-13, MB4)
VT1100 (MM8 G, 502A1, MAHA 502)
VT1100 C (TID12-21, MG8)
VT1100 C (MAHH, 9A3R)
VT1100 C2 (MCKA, N93K)
GL1200 Goldwing (TID14-32, MG9, 131100-4260)
GL1200 Goldwing (AKBZ17, 131100-3820, AKBZ40, 131100-4261)
VFR1200F PGM-FI (KEIHIN ED, 38770-MGE-644, 6961-203026)
CB1300 X4 (MAZA, 075C)
CB1300 HISS KEIHIN (38770-MEJ-641, 9778-101006)
CB1300F, CBF1300 (MBRA, N75B)
VTX1300S (MEAA A, M63G)
ST1300 / A PAN EUROPEAN HISS (38770-MCS-G02)
ST1300 (ABS Unit)
GL1500 Goldwing F6C (MT8F, 582A)
GL1500 Goldwing (MT2, 551B1)
GL1500C Goldwing (MZOAE, 681A)
GL1800/Valkyrie HISS (38770-MCA-305, 38770-MCA-D01, 38770-MCA-641, 8415-227421, 38770-MEC-774)
VTX1800 C (KEIHIN, 38770-MCH-651, 38770-MCV-671)